Ubytovací a organizační řád

pro přechodné ubytování na ubytovně Veselka, Hlaváčova ul. 230, Pardubice.
 1. Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý host, ubytovaný na ubytovně Veselka, Hlaváčova ul. 230, Pardubice.
 2. K ubytování musí být každý host řádně přihlášen. Za tímto účelem je povinen poskytnout své osobní údaje do knihy ubytovaných (předložit svůj občanský průkaz nebo platný cestovní pas).
 3. V den skončení smluveného ubytování je host povinen odhlásit pobyt, předat na recepci klíče od pokoje (příp. zapůjčené předměty a zařízení) a uvolnit pokoj nejpozději do 10.00 hodin.
 4. Ubytovaný host má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování přiděleny včetně jejich vybavení, jakož i společné prostory. Záměna a stěhování ubytovaných na jiné pokoje v průběhu doby ubytování bez souhlasu ubytovatele, je přísně zakázáno.
 5. Ubytovaný host je povinen:
  • Užívat prostory přidělené mu k ubytování řádně, nesmí zde přemísťovat nábytek a provádět jakékoli změny
  • Nepřenášet vybavení pokoje do jiných částí ubytovacího zařízení.
  • Nelepit na zeď plakáty a nezatloukat hřebíky do zdi, příp. skříní apod.
  • Nezařizovat prostory vlastními věcmi bez souhlasu ubytovatele.
  • Nepoužívat v prostorách ubytovny jakékoli vlastní elektrické spotřebiče (zejména vařiče, přímotopy apod.), kromě holících strojků, vysoušečů vlasů a nabíječek pro mobilní telefony nebo notebooky.
  • Nepoškozovat vybavení ubytovny, ať již úmyslně nebo z nedbalosti. Za škody způsobené na zařízení a majetku odpovídá ubytovaný host dle platných předpisů, ubytovatel má právo vyžadovat náhradu škody způsobenou úmyslně nebo neznalostí. O každé takové jednotlivé škodě bude sepsán protokol o škodě.
  • Dodržovat předpisy protipožární, bezpečnostní, hygienické a ekologické, pokyny pro užívání elektrických spotřebičů, vodovodního a elektrického zařízení.
  • Při každém odchodu z pokoje , příp. společných či sociálních zařízení zhasnout světla, překontrolovat uzavření vodovodních uzávěrů, zavřít okna a zamknout dveře.
  • Dodržovat v ubytovacích prostorech dobré mravy, udržovat pořádek a respektovat práva ostatních ubytovaných.
 6. Noční klid v ubytovacích prostorách platí od 22.00 hodin do 6.00 hodin.
 7. Ztráta klíče od pokoje je ubytovanému účtována částkou ve výši 500,- Kč. Ubytovaný host je povinen tuto částku uhradit v hotovosti při předání pokoje recepční, příp. správci.
 8. Za ztrátu ložního prádla nebo nevrácení ložního prádla při odhlášení z ubytovny je ubytovanému účtována částka ve výši 500,- Kč. Ubytovaný host je povinen tuto částku uhradit v hotovosti při předání pokoje recepční, příp. správci.
 9. Ubytovatel neprovádí úschovu cenných předmětů a za případné ztráty či škody na majetku ubytovaných nezodpovídá.
 10. V celém objektu je nutno dodržovat čistotu a pořádek.
 11. Je zakázáno sušit vyprané prádlo na pokojích a společných prostorách, s výjimkou míst, k tomuto účelu určených. Taktéž je zakázáno sušit vyprané prádlo z oken v čelní části ubytovny (okna směřující do Hlaváčovy ulice).
 12. Do prostor ubytovacího zařízení je zakázáno vodit a vnášet zvířata, vnášet hořlaviny, chemikálie včetně omamných látek a výbušniny včetně zábavní pyrotechniky.
 13. V celém objektu platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. V případě, že ubytovaný host toto ustanovení nedodrží, je povinen uhradit v hotovosti smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto zákazu.
 14. Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a nemají uhrazený poplatek za ubytování. V případě, že ubytovaný host toto ustanovení nedodrží, je povinen uhradit v hotovosti smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto zákazu.
 15. Návštěvy cizích osob (osob, které nejsou na ubytovně ubytovány) jsou v prostorách ubytovny povoleny denně od 8.00 do 22.00 hod. po předložení průkazu totožnosti na recepci.
 16. Ubytovaný má nárok na výměnu ložního prádla 1x za 3 týdny. Čisté ložní prádlo obdrží ubytovaný výměnou za špinavé ve skladu prádla a v termínech uvedených na recepci.
 17. Porušení tohoto ubytovacího řádu může být řešeno pokutou ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto ubytovacího řádu, nebo okamžitým vypovězením ubytování ze strany ubytovatele bez nároku na vrácení poplatku za ubytování.
 18. Stížnosti hostů přijímá správce.