INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO HOSTY

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ze dne 27. dubna 2016 (dále jen: „GDPR”) je Veselka Pardubice s.r.o., IČ 28853822, DIČ CZ28853822, se sídlem Hlaváčova 230, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31129.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 3. Kontaktní email správce: veselka.pardubice@seznam.cz

 

2. PRÁVNÍ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Zákonným důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je
  • plnění povinností ze smlouvy o ubytování uzavřené mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • plnění povinností uložených správci zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů, v případě ubytování cizinců,
  • eventuálně plnění povinností uložených správci zákonem zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v případě ubytování tuzemských hostů, jejichž ubytování podléhá místnímu poplatku (např. lázeňský, rekreační, z ubytovací kapacity),
 2. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je
  • vyřízení Vaší poptávky ubytování a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem (tj. ze smlouvy o ubytování); při objednávce ubytování jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt, počet ubytovaných osob, počátek a konec ubytování), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • v případě splnění podmínek dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů (jméno a příjmení, den, měsíc a rok narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování) nebo zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (jméno a příjmení, adresa místa trvalého pobytu, datum narození, datum zahájení a ukončení pobytu) je správci uložena povinnost evidovat tyto Vaše osobní údaje a s těmito nakládat v mezích stanovených těmito právními předpisy. V případě neposkytnutí těchto údajů Vám nemůže být poskytnuta ubytovací služba.

 

3. DOBA UCHOVÁNÍ
 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu uloženou mu obecně závaznými právními předpisy.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Příjemci osobních údajů jsou objednatelé ubytování a dále osoby podílející se na poskytnutí služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, příslušné správní orgány a účetní.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

5. VAŠE PRÁVA
 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Správce je oprávněn tyto pravidelně aktualizovat. Aktuální informace jsou dostupné na webových stránkách správce: www.veselkapardubice.cz

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20.5.2018

Ing. David Kmoníček, jednatel